ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GRAMMATEIA.GR

Α.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η συνδρομητική υπηρεσία παρέχεται μέχρι ο Συνδρομητής να διακόψει.
 2. Για να είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών της grammateia.gr, ως απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται, ο συνδρομητής να κάνει εκτροπή των κλήσεων του, στον αριθμό που η grammateia.gr του παρέχει για την επίτευξη της συνεργασίας.
 3. Η grammateia.gr προσφέρει τις υπηρεσίες όπως αυτές αναγράφονται στο δικτυακό της τόπο: http://www.grammateia.gr
 4. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται το λεκτικό που έχει υποδείξει αποκλειστικά και μόνο ο συνδρομητής, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του, όπως αυτό έχει καταγραφεί & συμφωνηθεί γραπτώς.
 5. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που θα λαμβάνονται από την Grammateia.gr είναι: α) Ονοματεπώνυμο καλούντος, β) τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό) γ) σύντομη καταγραφή θέματος.
 6. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στον συνδρομητή καθορίζεται από το εκάστοτε ισχύον υπογεγραμμένο δελτίο παραγγελίας κι αποστέλλεται στον συνδρομητή, διαζευκτικά ή σωρευτικά, ύστερα από επιλογή του συνδρομητή, ως εξής: Απλό μήνυμα : απλό τηλεφώνημα, ΦΑΞ, Email, sms. Επείγον μήνυμα: Κλήση στο κινητό του, κλήση σε καθορισμένο χώρο, κλήση στο σπίτι του, κλήση στη γραμματεία του. Ώρες παραλαβής των μηνυμάτων, ακόμα και χωρίς περιορισμό, καθορίζονται καθ’υπόδειξη του συνδρομητή. Για την προστασία του συνδομητή και την διατήρηση χαμηλού κόστους σε αυτόν, η διάρκεια για τις συνδεδεμένες εξερχόμενες κλήσεις περιορίζεται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα σε 7 λεπτά για σύνδεση σε σταθερό τηλέφωνο ενώ σε 5 λεπτά περιορίζεται αυτομάτως για σύνδεση σε κινητό τηλέφωνο.
 7. Η Grammateia.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της στον συνδρομητή από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 21:00 πλην επισήμων εθνικών αργιών. Πέραν των καθορισμένων ημερών και ωρών απάντησης των εισερχομένων κλήσεων από φυσικό πρόσωπο, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης απάντησης αυτών εκτός ωραρίου ή σε αργίες από αυτόματο σύστημα προηγμένου τηλεφωνητή της Grammateia.gr, εάν αυτό ζητηθεί από τον συνδρομητή. Τα παραπάνω μηνύματα θα είναι προμαγνητοφωνημένα κατά τις οδηγίες του συνδρομητή, και θα ενημερώνουν τον καλούντα για τις εργάσιμες ώρες, και πιθανόν προώθηση σε κάποιο τηλέφωνο κλήσεως “εκτάκτου ανάγκης” του συνδρομητή, κατόπιν επιλογής του συνδρομητή.
 8. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τιμοκατάλογό της με 30 ημέρες πρότερη γραπτή ειδοποίηση. Η ισχύς των νέων τιμών για τον Συνδρομητή ξεκινά μετά από την χρονική συμπλήρωση 3 μηνών από την δημοσίευσή τους στην σχετική ιστοσελίδα της grammateia.gr.
 9. Η grammateia.gr διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, καθώς επίσης άρτιο εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο για κάθε κατηγορία περιπτώσεων προσωπικό, το οποίο απαντά με ευγένεια και επαγγελματισμό στις εισερχόμενες κλήσεις του συνδρομητή, τηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό και προσωπικό απόρρητο.

 

B.  ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Οι χρεώσεις για τις απαραίτητες συνομιλίες καταγραφής και αποστολής των μηνυμάτων στον συνδρομητή, καθορίζονται ρητά και αναλυτικά, στον εκάστοτε ισχύοντα δημοσιευμένο τιμοκατάλογο χρεώσεων.
 2. Οι σχετικές χρεώσεις, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α ή άλλους φόρους. Συγκεκριμένα, ο Φ.Π.Α που αναλογεί στις χρεώσεις αυτές, πληρώνεται αθροιστικά στα ποσά της τελικής τιμολόγησης αυτών.
 3. Η αποπληρωμή αυτών, γίνεται μόνο με κατάθεση σε λογαριασμό της grammateia.gr, μέσω εντολής αυτόματης εξόφλησης πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή, ή με πληρωμή σε εντεταλμένο εισπράκτορα της grammateia.gr (με πρόσθετη χρέωση) και καταβάλλεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Σημειωτέον δε εδώ, ότι η άπαξ καταβολή του ποσού των 55 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, λογίζεται ως εγγραφή του συνδρομητή στις παρεχόμενες από τη grammateia.gr υπηρεσίες και ουδόλως συμψηφίζεται με τις μηνιαίες χρεώσεις αυτών.
 4. Εφ’ άπαξ παρεχόμενες υπηρεσίες, χαρακτηριζόμενες, ως μη επαναλαμβανόμενες και ειδικά αιτούμενες από το συνδρομητή, όπως δακτυλογράφηση κειμένου, μεταφορά φακέλων (courier), call back, call connection κλπ., καθώς και η τυχόν χρήση υπηρεσιών πέραν των περιλαμβανομένων στο συνδρομητικό πακέτο που επιλέγει ο συνδρομητής χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο, πλέον ΦΠΑ και εξοφλούνται απολογιστικά με την επόμενη πληρωμή.
 5. Η grammateia.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, κατά την κρίση της,  την παροχή των υπηρεσιών της σε υπερήμερο συνδρομητή που καθυστερεί την εξόφληση των οφειλών του, πέραν του προβλεπόμενου 10ημέρου καταβολής αυτών και τα τέλη επανενεργοποίησης 8.00 ευρώ + ΦΠΑ, βαρύνουν τον συνδρομητή και μόνο.
 6. Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας λόγω υπερημερίας, η grammateia.gr θα ζητά εγγύηση για την επανενεργοποίηση της υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί.

Γ.  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

1.    Δίνεται δικαίωμα αιτιολογημένης ή μη υπαναχώρησης, με απαραίτητη την προϋπόθεση της έγγραφης ειδοποίησης από πλευράς του υπαναχωρούντος μέρους. Ο Συνδρομητής οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την παρόχή της υπηρεσίας, μέχρι την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης διακοπής.

Δ.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ, ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας, η μη ακριβής και πιστή τήρηση των όρων της παρούσας, οι οποίοι κρίνονται και είναι άπαντες ουσιώδεις.


Ε.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ

 1. Η grammateia gr, παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο, σε υπευθύνως δηλούντα νόμιμα συστημένα νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που τηρούν το Νόμο, τα οποία και γνωρίζουν τις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως της νόμιμης υπόστασης τους. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, κρίνεται ουσιωδώς απαραίτητη για την έναρξη συνεργασίας με το συνδρομητή, ενώ, αν αποδεδειγμένα εκλείψει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή τεχνηέντως έχει αποσιωπηθεί κατά την έναρξη της συνεργασίας, η grammateia.gr υποχρεούται από το νόμο στην άμεση διακοπή της συνεργασίας αυτής, μόλις λάβει γνώση του γεγονότος αυτού και σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε νομική ευθύνη έναντι του συνδρομητή ή τρίτου.
 2. Η grammateia.gr δεν φέρει καμία νομική  ευθύνη για το περιεχόμενο ή την αξιοπιστία του περιεχομένου των μηνυμάτων που μεταφέρονται στον συνδρομητή, τα οποία και μεταφέρονται αυτούσια ως ελήφθησαν. Υποχρεούται όμως ρητά στην αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου, έχοντας καθήκον εχεμύθειας όλων όσων έλαβε γνώση, εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το συνδρομητή. Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και εκατέρωθεν, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών του νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή κάθε παράτασης της, όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της, η αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, την δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών σε τρίτους. Επισημαίνεται εδώ ότι, με την εξόφληση του εκάστου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της grammateia.gr σε εύλογο χρόνο, η τελευταία υποχρεούται σε καταστροφή και αφαίρεση από τον server (σκληρό δίσκο) των αρχείων της, κάθε πληροφορίας που περιέχουν και αφορά τον συνδρομητή και έγινε γνωστή στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας.
 3. Η grammateia.gr, τηρώντας με επιμέλεια και συνέπεια τα καθήκοντά της, δεν έχει καμία νομική ευθύνη (αστική, ποινική, διοικητική κλπ) έναντι του συνδρομητή, σε περίπτωση απώλειας κέρδους, πραγματικού ή διαφυγόντος, μη κατάρτισης συμφωνίας, ακύρωσης συμφωνίας, κλπ. που πιθανόν σχετίζεται με το περιεχόμενο μηνύματος που λήφθηκε ή μη, χωρίς υπαιτιότητα της. Στην πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που ορίζονται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως θεομηνία, πυρκαγιά, πόλεμος, σεισμός, απεργία κλπ και για όσο διάστημα αυτές διαρκούν, κατά τις οποίες αποδεδειγμένα και αναίτια η grammateia.gr, ουδόλως δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της ή να εκτελέσει τα καθήκοντά της, επαρκώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποδεδειγμένης πλημμέλειας της grammateia.gr, η ευθύνη της τελευταίας, περιορίζεται στην έκπτωση του αντιτίμου της επίμαχης μηνιαίας συνδρομής του συνδρομητή.

 

ΣΤ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσης, σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων τους για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου τους, όπως είναι, δεσμευτικά αναφερόμενες, η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο σεισμός, οι απεργίες ή άλλες αναταραχές, τα ατυχήματα, οι στάσεις, οι πόλεμοι, το εμπάργκο, η διακοπή ή οι καθυστερήσεις των μεταφορών, η αδυναμία απόκτησης υλικών, η έλλειψη ενέργειας ή φυσικών πρώτων υλών, με την προϋπόθεση όμως, ότι το συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της πρόβλεψης αυτής, οφείλει να ειδοποιήσει, το συντομότερο δυνατόν, το άλλο μέρος για την επέλευση του σχετικού γεγονότος.
 2. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται γεγονός ανωτέρας βίας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού και θα αναλάβει πάλι, αμέσως μετά την παρέλευσή του, τις προβλεπόμενες εδώ υποχρεώσεις του.

Ζ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ

 1. Ο συνδρομητής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει μέρος ή όλα τα εδώ προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

 

Η.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΡΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Η επικοινωνία και αλληλογραφία των μερών, καθώς και κάθε κοινοποίηση ή ειδοποίηση μεταξύ τους, θα γίνεται εγγράφως στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί αρχικά.
 2. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω διευθύνσεων και μη έγγραφης κοινοποίησης προς το έτερο μέρος νέας διεύθυνσης, όλες οι επιδόσεις που θα γίνονται στην αρχικά δηλωθείσα διεύθυνση, θα θεωρούνται νόμιμες και απρόσβλητες.

 

Θ.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Διαφωνίες ή διαφορές, που πιθανόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλόμενων, υπόκεινται, ερμηνεύονται και κρίνονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει και αποτύχει να επιλυθεί συμβιβαστικά, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ακόμη και με παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας.
 2. Η παρούσα συμφωνία, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εταιρεία, κοινοπραξία, συνεταιρισμό, πρακτορεία, σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί σχέσεις αντιπροσώπευσης.
 3. Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας, θα γίνεται εγγράφως με κοινή συμφωνία των μερών. Ο έγγραφος τύπος, συμφωνείται όχι μόνο ως αποδεικτικός αλλά και ως συστατικός.
 4. Η ακυρότητα κάποιου όρου της παρούσας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή άλλως επηρεάζει το κύρος του υπολοίπου της.
 5. Στο σύνολο τους, τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, είναι σωρευτικά και όχι εναλλακτικά. Η παραίτηση από ένα δικαίωμα δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

 • Συνδεθείτε στα ραντεβούσας με iPhone

  iphone4

 • Δωδεκάλογος επικοινωνίας

  no12index
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας.

  Πολιτική Ποιότητας
 • Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις σας.

  Πελατειακή Αριστεία
 • Προάγουμε τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

  Κοινωνική Ευθύνη
 • Δέσμευση αυστηρής τήρησης απορρήτου.

  Δέσμευση Απορρήτου