• 211.189.4000
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όροι παροχής υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GRAMMATEIA.GR


Α. Χαρακτηριστικά 

Η συνεργασία των συμβαλλόμενων και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες συνιστούν μια ελεύθερη εμπορική συμφωνία που διέπεται υπό τους κάτωθι όρους. Η συνεργασία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εταιρεία, κοινοπραξία, συνεταιρισμό, πρακτορεία, σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων, και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί σχέσεις αντιπροσώπευσης.

Β. Διάρκεια 

Η σύμβαση συνεργασίας είναι αορίστου χρόνου μέχρι να διακοπεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους.  

Γ. Χρέωση

Οι χρεώσεις για τις συνομιλίες καταγραφής και αποστολής των μηνυμάτων στον συνδρομητή, καθορίζονται ρητά και αναλυτικά, στον εκάστοτε ισχύοντα δημοσιευμένο τιμοκατάλογο χρεώσεων, ο οποίος βρίσκεται ΕΔΩ (www.grammateia.gr) και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Σημειώνεται ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλους φόρους. Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ που αναλογεί στις χρεώσεις αυτές, πληρώνεται αθροιστικά στα ποσά της τελικής τιμολόγησης αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δ. Τιμοκατάλογος 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τιμοκατάλογό της με 30 ημέρες πρότερη γραπτή ειδοποίηση εξηγώντας τους λόγους. Η ισχύς των νέων τιμών για τον Συνδρομητή ξεκινά μετά από την χρονική συμπλήρωση 2 μηνών από την δημοσίευσή τους στην σχετική ιστοσελίδα της grammateia.gr. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να διακόψει την συνδρομή του ανά πάσα στιγμή. 

Ε. Πληρωμή 

Η πληρωμή του κόστους των υπηρεσιών, γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό της grammateia.gr ή μέσω εντολής αυτόματης εξόφλησης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή. Τυχόν έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα θα επιβαρύνουν τον Συνδρομητή. Σημειώνεται ότι τυχόν αρχική και άπαξ καταβολή παραμετροποίησης, πλέον ΦΠΑ, αφορά την εγγραφή του συνδρομητή στις παρεχόμενες από τη grammateia.gr υπηρεσίες και δεν συμψηφίζεται με τις μηνιαίες χρεώσεις. Τυχόν κόστος παραμετροποίησης για όποιες υπηρεσίες αφορά, φαίνεται καθαρά στις τιμές εκκίνησης. Όπου δεν φαίνεται η χρέωση είναι μηδενική.

ΣΤ. Ειδικές υπηρεσίες 

Ειδικά αιτούμενες από το συνδρομητή, όπως δακτυλογράφηση κειμένου, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, customer service, μεταφορά φακέλων (courier), call back, call connection κλπ., καθώς και τυχόν χρήση υπηρεσιών πέραν των περιλαμβανομένων στο συνδρομητικό πακέτο που επιλέγει ο συνδρομητής, χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο ή ειδική γραπτή προσφορά, πλέον ΦΠΑ, και εξοφλούνται απολογιστικά με την επόμενη πληρωμή.

Ζ. Υπερημερία Πελάτη

Η grammateia.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, κατά την κρίση της,  την παροχή των υπηρεσιών της σε υπερήμερο συνδρομητή που καθυστερεί την εξόφληση των οφειλών του, πέραν του προβλεπόμενου 10ημέρου καταβολής αυτών και τα τέλη επανενεργοποίησης 8.00 ευρώ + ΦΠΑ, βαρύνουν τον συνδρομητή και μόνο.

Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας λόγω υπερημερίας, η grammateia.gr θα ζητά εγγύηση για την επανενεργοποίηση της υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί.


Η. Πλημμέλεια της Grammateia.gr 

Σε κάθε περίπτωση αποδεδειγμένης πλημμέλειας της grammateia.gr, η ευθύνη της τελευταίας περιορίζεται στην έκπτωση του αντιτίμου του μηνιαίου παγίου της επίμαχης περιόδου συνδρομής του συνδρομητή.

Θ. Διακοπή συνεργασίας 

O Πελάτης έχει δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση και τακτοποίηση των υποχρεώσεών του, μέχρι την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης διακοπής.

Ι. Διασφάλιση απορρήτου και προσωπικών δεδομένων 

Η grammateia.gr δεν φέρει καμία νομική  ευθύνη για το περιεχόμενο ή την αξιοπιστία του περιεχομένου των μηνυμάτων που μεταφέρονται στον συνδρομητή, τα οποία και μεταφέρονται αυτούσια ως ελήφθησαν. 

Υποχρεούται όμως ρητά στην αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου, έχοντας καθήκον εχεμύθειας όλων όσων έλαβε γνώση, εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το συνδρομητή, τηρώντας το απόρρητο και κάθε φύσεως προσωπικά δεδομένα τα οποία χωρίς επεξεργασία διαγράφει από τα συστήματά της μετά από δεκατρείς μήνες. 

Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και εκατέρωθεν, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών του νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή κάθε παράτασης της, όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της, η αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, την δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών σε τρίτους. 

Επισημαίνεται εδώ ότι, με την εξόφληση του εκάστου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της grammateia.gr σε εύλογο χρόνο, η τελευταία υποχρεούται σε καταστροφή και αφαίρεση από τον server (σκληρό δίσκο) των αρχείων της, κάθε πληροφορίας που περιέχουν και αφορά τον συνδρομητή και έγινε γνωστή στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας, χωρίς επεξεργασία.

Κ. Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσης, σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων τους για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου τους, με την προϋπόθεση ότι το συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της πρόβλεψης αυτής, οφείλει να ειδοποιήσει, το συντομότερο δυνατόν, το άλλο μέρος για την επέλευση του σχετικού γεγονότος με email ή συστημένη επιστολή ταχυδρομείου. 

Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται γεγονός ανωτέρας βίας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού και θα αναλάβει πάλι, αμέσως μετά την παρέλευσή του, τις προβλεπόμενες εδώ υποχρεώσεις του.

Λ. Υποκατάσταση

Ο συνδρομητής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει μέρος ή όλα τα εδώ προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Μ. Επικοινωνία 

Η επικοινωνία και αλληλογραφία των μερών, καθώς και κάθε κοινοποίηση ή ειδοποίηση μεταξύ τους, θα γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που δηλώνονται και ισχύουν κάθε φορά.

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω διευθύνσεων και μη έγγραφης κοινοποίησης προς το έτερο μέρος νέας διεύθυνσης, όλες οι επιδόσεις που θα γίνονται στην αρχικά δηλωθείσα διεύθυνση, θα θεωρούνται νόμιμες και απρόσβλητες.

Ν. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Διαφωνίες ή διαφορές, που πιθανόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλόμενων, υπόκεινται, ερμηνεύονται και κρίνονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει και αποτύχει να επιλυθεί συμβιβαστικά, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ακόμη και με παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας.


Ξ. Τελικές διατάξεις 

Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας, θα γίνεται εγγράφως με κοινή συμφωνία των μερών. Ο έγγραφος τύπος, συμφωνείται όχι μόνο ως αποδεικτικός αλλά και ως συστατικός.

Η ακυρότητα κάποιου όρου της παρούσας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή άλλως επηρεάζει το κύρος του υπολοίπου της.

Στο σύνολο τους, τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, είναι σωρευτικά και όχι εναλλακτικά. Η παραίτηση από ένα δικαίωμα δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

grammateia.gr

Η grammateia.gr αποτελεί μια νέα δυναμική υπηρεσία outsourcing της εταιρείας "Αναπτυξιακή", που αξιοποιεί τεχνολογίες Artificial Intelligence στα Ελληνικά & Τηλεπικοινωνίες για την δική σας εξυπηρέτηση.

© 2009-2024 grammateia.gr. All Rights Reserved.